Kontakt

Krzeszowickie Towarzystwo Pszczelnicze BARĆ

Pl. Fl. Kulczyckiego 1,
32-065 Krzeszowice
woj. Małopolskie

t: +48 535-973-379
m: biuro@ktp-barc.pl

01 października 2012 roku w Rudnie odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia o nazwie Krzeszowickie Towarzystwo Pszczelnicze „BARĆ”.

26 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał Postanowienie o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego : Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krzeszowickiego Towarzystwa Pszczelniczego „BARĆ” pod numerem KRS 0000441528.

Celem Krzeszowickiego Towarzystwa Pszczelniczego „Barć” jest:

 1. Działanie na rzecz integrowania środowiska pszczelarskiego.
 2. Działanie na rzecz propagowania pszczelarstwa oraz postaw sprzyjających jego rozwojowi,
 3. Działanie na rzecz kształtowania etyki pszczelarskiej oraz podnoszenia rangi pszczelarstwa.
 4. Działanie na rzecz upowszechniania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowej w zakresie pszczelarstwa, udzielania pomocy w unowocześnianiu gospodarstw pasiecznych.
 5. Działanie na rzecz upowszechniania wiedzy na temat nowoczesnej gospodarki pasiecznej, propagowanie najnowszych metod oraz sposobów prowadzenia pasiek pszczelich, a także wdrażania nowoczesnych metod chowu i hodowli pszczół.
 6. Działania na rzecz pomocy w diagnostyce i zwalczaniu chorób pszczelich oraz udzielanie porad w zakresie prowadzenia zabiegów hodowlanych zapobiegających chorobom pszczół.
 7. Działanie na rzecz poprawy i rozwoju bazy pożytkowej pszczół.
 8. Działanie na rzecz popularyzowania i ukazywania ważnej roli pszczoły miodnej, jako integralnego składnika środowiska naturalnego, oraz jej znaczenia w ekosystemie.
 9. Działanie na rzecz inicjowania oraz współdziałania w opracowywaniu aktów prawnych mających na celu rozwój chowu i hodowli pszczół oraz ochronę pszczelarstwa, pszczelarzy i środowiska naturalnego.
 10. Działanie na rzecz poprawy czystości i ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego.
 11. Działanie na rzecz podnoszenia świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczania środowiska naturalnego.
 12. Działanie na rzecz popularyzowania i promowania miodu pszczelego oraz innych produktów pszczelich wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej.
 13. Działanie na rzecz promowania zdrowia i krzewienia wśród społeczeństwa wiedzy na temat zdrowego trybu życia.
 14. Kontynuowanie i pielęgnowanie tradycji Krzeszowickich Organizacji Pszczelarskich.

Krzeszowickie Towarzystwo Pszczelnicze „BARĆ” w swej działalności szczególnie pragnie kontynuować tradycje wszystkich organizacji pszczelarskich działających na terenie Ziemi Krzeszowickiej - Towarzystwa Pszczelniczego w Krzeszowicach powstałego w 1907 roku, Powiatowego Towarzystwa Pszczelniczo-Sadowniczego w Krzeszowicach działającego w XX-leciu międzywojennym, Związku Pszczelarskiego w Krzeszowicach – działającego w latach okupacji niemieckiej, Miejscowego Związku Pszczelarzy w Krzeszowicach (1945–1948), Okręgowego Związku Pszczelarzy w Krzeszowicach (1957–1959), Miejscowego Koła Pszczelarzy w Krzeszowicach, od 1982 roku Koła Pszczelarzy „Barć” w Krzeszowicach (1973 - 2013).

Swoje cele Krzeszowickie Towarzystwo Pszczelnicze „Barć” realizuje poprzez:

 1. Reprezentowanie i ochronę interesów pszczelarzy wobec władz, instytucji i innych organizacji z uwzględnieniem Gminy Krzeszowice oraz gmin ościennych.
 2. Współprace z terenowymi organami władzy administracyjnej i samorządowej oraz instytucjami i innymi organizacjami społeczno-gospodarczymi w zakresie rozwoju pszczelarstwa.
 3. Współdziałanie z jednostkami gospodarki rolnej i leśnej oraz innymi podmiotami w zakresie poprawy i rozwoju bazy pożytkowej dla pszczół.
 4. Współdziałanie z administracją państwową, samorządową i innymi organizacjami pszczelarskimi i ekologicznymi w zakresie ochrony pszczół przed chorobami i zatruciami, monitorowanie stanu środowiska naturalnego oraz sygnalizowanie zauważonych zagrożeń.
 5. Organizowanie w miarę potrzeb i możliwości zbiorowego zaopatrzenia członków Towarzystwa w środki pomocne w prowadzeniu pasiek – sprzęt pasieczny, leki do zwalczania chorób pszczelich, pasze dla pszczół, matki pszczele itp.
 6. Organizowanie zbiorowego oraz indywidualnego ubezpieczenia pszczelarzy i ich pasiek, między innymi od odpowiedzialności cywilnej obejmującej nieszczęśliwe wypadki w pasiece dotyczące osób trzecich oraz szkód wynikających z nietypowych pożądleń ludzi i zwierząt, jak również ubezpieczeń dodatkowych obejmujących zdarzenia losowe np. – pożar, dewastację, zatrucia, zniszczenia w czasie transportu, itp.
 7. Podejmowanie działań promocyjnych i marketingowych w zakresie zbywaniu produktów pszczelich, w szczególności Członkom Towarzystwa.
 8. Organizowanie zebrań oraz spotkań o charakterze informacyjno-szkoleniowym dla Członków i sympatyków Towarzystwa.
 9. Udzielanie wszechstronnej pomocy pszczelarzom i osobom zainteresowanym z dziedziny pszczelarstwa.
 10. Szerzenie nowoczesnej wiedzy pszczelarskiej i ekologicznej oraz zdrowotnej poprzez organizowanie szkoleń, wykładów i kursów, warsztatów, sympozjów oraz zjazdów podwyższających kwalifikacje.
 11. Prowadzenie działalności oświatowej poprzez współpracę ze szkołami w zakresie organizowania wśród dzieci i młodzieży szkolnej prelekcji na temat roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym, a także edukacji proekologicznej oraz prozdrowotnej.
 12. Organizowanie zbiorowej turystyki krajowej oraz zagranicznej o tematyce pszczelarskiej, ekologicznej oraz zdrowotnej.
 13. Organizowanie, inspirowanie i wspieranie imprez promujących pszczelarstwo, produkty pszczele, apiterapię, zdrowie i zdrowy styl życia, ekologię i ideę ochrony środowiska.
 14. Wydawanie własnych czasopism, broszur, informatorów, periodyków itp. z zakresu pszczelarstwa, jego historii, ekologii i zdrowia.
 15. Wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe i samorządu terytorialnego.
 16. Gromadzenie oraz przechowywanie dokumentów i innych pamiątek związanych z działalnością Krzeszowickich Organizacji Pszczelarskich.
 17. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele statutowe.

Krzeszowickie Towarzystwo Pszczelnicze „BARĆ” jest organizatorem trzech wydarzeń pszczelarskich:

 • Krzeszowicka Konferencja Pszczelarska – profesjonalne szkolenie pszczelarskie, zarówno dla Członków Towarzystwa jak również pszczelarzy z innych zaprzyjaźnionych organizacji pszczelarskich, odbywające się w lutym, marcu lub kwietniu, podczas którego przekazywana jest aktualna wiedza i informacje z zakresu prowadzenia gospodarki pasiecznej, chorób pszczół, biologii rodziny pszczelej, pożytków i produktów pszczelich.
 • Krzeszowickie Miodobranie - Święto Miodu i Pszczoły – kiermasz pszczelarski organizowany na Rynku w Krzeszowicach w drugi weekend miesiąca września, podczas którego można nabyć naturalne i zdrowe produkty pszczele bezpośrednio od pszczelarzy - różne gatunki miodów pszczelich, pyłek kwiatowy, propolis, a także świece z wosku pszczelego. Głównym punktem imprezy jest pokaz odsklepiania ramek pszczelich i odwirowywania miodu. Podczas kiermaszu twórcy i artyści ludowi z Gminy Krzeszowice prezentują swoją twórczość, a Panie z Kół Gospodyń Wiejskich wypieki i smakołyki wykonane z dodatkiem i na bazie miodu pszczelego.
 • Krzeszowicki Dzień Pszczelarza – uroczyste spotkanie Członków Towarzystwa wraz z zaproszonymi gośćmi, odbywający się na Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w ostatnią niedzielę października lub listopada, podczas którego wyróżniani są Członkowie Towarzystwa jak również osoby i instytucje wspierający działalność Towarzystwa i propagujący pszczelarstwo.

 

Spotkania informacyjno - szkoleniowe dla Członków Towarzystwa „BARĆ” odbywają się zazwyczaj w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 1000 w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dra Jana Walkowskiego 1 (Pałac Vauxhall ).

Posiedzenia Zarządu Towarzystwa „BARĆ” odbywają się w drugi piątek miesiąca o godz. 1800, Pl. Franciszka Kulczyckiego 1 (dawna siedziba ZABK).