Kontakt

Krzeszowickie Towarzystwo Pszczelnicze BARĆ

Pl. Fl. Kulczyckiego 1,
32-065 Krzeszowice
woj. Małopolskie

t: +48 535-973-379
m: biuro@ktp-barc.pl

W 1907 roku Poseł na sejm Galicyjski, dr Ignacy Wróbel z Czatkowic Dolnych z udziałem rolników, księży, kierowników szkół, rękodzielników i urzędników założył Towarzystwo Pszczelnicze w Krzeszowicach, którego był pierwszym prezesem.

Po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości Towarzystwo rozszerzyło swoją działalność i powstało Powiatowe Towarzystwo Pszczelarsko - Sadownicze w Krzeszowicach. Ważnym wydarzeniem w przedwojennej historii Towarzystwa było założenie Spółdzielni Pszczelniczo - Sadowniczej w Krzeszowicach. Okres międzywojenny to prawdziwy rozkwit pszczelarstwa, bowiem Organizacje Pszczelarskie działały w dwudziestoleciu międzywojennym pod egidą Ministerstwa Rolnictwa.

Po wybuchu wojny Towarzystwo Pszczelnicze zawiesiło swoją działalność, ale w 1940 roku zarządzeniem władz okupacyjnych został restytuowany Związek Pszczelarski w Krzeszowicach. Nadzorcą był Związek Pszczelarzy Dystryktu Krakowskiego – Powiatowy Związek Pszczelarzy w Krakowie. Towarzystwo ponownie zaczęło prowadzić działalność pszczelarską. Wszyscy pszczelarze zostali spisani i zobowiązani do oddawania 30% pszczelich produktów. Jednakże główną formą i zakresem działań była działalność polityczno - patriotyczna i walka z okupantem. Wielu pszczelarzy było członkami ruchu oporu.

Po wyzwoleniu z niemieckiej niewoli, w marcu 1945 r. został zorganizowany Miejscowy Związek Pszczelarzy w Krzeszowicach. W kwietniu 1948 roku na mocy decyzji centralnych władz państwowych wszystkie związki pszczelarskie zostały pozbawione osobowości prawnej, a majątki, które posiadały zostały skonfiskowane. One same zostały podporządkowane Spółdzielczości Zaopatrzenia i Zbytu „Samopomoc Chłopska”. Zadania zlikwidowanych związków pszczelarskich przejęło Przedsiębiorstwo „Las”, które nie mając wiedzy umożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań, nie reagowało na sygnały o poważnych problemach pszczelarzy i pszczelarstwa, a szerzące się choroby pszczele spowodowały zdziesiątkowanie pasiek na terenie Gminy Krzeszowice.

Na początku 1957 roku w Krzeszowicach założono Okręgowy Związek Pszczelarzy. Niestety po dwóch latach działalności, w lipcu 1959 roku zawiesił swą działalność.

15 kwietnia 1973 roku reaktywowano Miejscowe Koło Pszczelarzy w Krzeszowicach. Podstawowym zakresem działalności była walka z chorobami pszczelimi, poprawa pogłowia pszczół oraz zwiększenie bazy pożytkowej. Przy współpracy z Urzędem Miejskim w Krzeszowicach na terenie całej Gminy posadzono ponad 2.200 szt. drzew miododajnych (głównie akacji i wierzb) oraz 4.500 krzewów miododajnych (głównie śnieguliczka).

Lata 80-te to prawdziwy i ekspansywny rozwój działalności Koła w Krzeszowicach, które zrzeszało w swoich szeregach ponad dwustu pszczelarzy. Koło zmieniło swoją nazwę na Koło Pszczelarzy BARĆ w Krzeszowicach. W 1982 roku zorganizowano I Krzeszowicki Dzień Pszczelarza, który jest świętem krzeszowickich pszczelarzy. W 1983 obchodzone były uroczystości 75 - lecia Krzeszowickiej Organizacji Pszczelarskiej. Ufundowany został Sztandar Koła, uroczyście poświęcony podczas uroczystości przez Ks. dra Henryka Ostacha - ówczesnego Prezesa Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie.

Lata 90-te to wytężona praca kierowania Organizacją Pszczelarską w nowej rzeczywistości geopolitycznej i gospodarczej, jaka miała miejsce na przełomie lat 80-tych i 90-tych oraz utrzymania Koła jako organizacji prężnie działającej.

Od 2005 roku realizowany jest „Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce”. Agencja Rynku Rolnego (ARR) w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), podejmuje działania w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie rynku produktów pszczelich”, który polega na częściowym zwrocie kosztów poniesionych na szkolenia pszczelarzy, poprawę pogłowia pszczół, zwalczanie warrozy, badania jakości miodu, zakup uli, zakup przyczep (lawet) do przewozu pszczół. Program Wsparcia Pszczelarstwa jest dostępny wyłącznie dla zarejestrowanych w KRS organizacji pszczelarskich – zrzeszeń, stowarzyszeń, związków i spółdzielni.

W 2007 roku odbyły się uroczystości Jubileuszowe 100-lecia Krzeszowickiej Organizacji Pszczelarskiej. Podczas trzydniowych uroczystości posadzono lipę w Parku Bogackiego, odsłonięto Tablicę Pamiątkową wmurowaną w Pałacu Vauxhall oraz otwarto wystawę związaną z jej 100-letnią działalnością połączoną z promocją książki o jej historii. Zorganizowano kiermasz pszczelarski z produktami pszczelimi. Podczas uroczystej Akademii wręczono dyplomy uznania i odznaczenia pszczelarskie Członkom Koła i Osobom wspierającym jego działalność.

W 2012 roku na zakończenie sezonu pszczelarskiego zorganizowano I Krzeszowickie Miodobranie - imprezę pszczelarską popularyzującą pszczelarstwo, produkty pszczele, ich rolę w diecie i profilaktyce zdrowotnej.

W 2012 roku postanowiono przekształcić Koło Pszczelarzy w organizację posiadającą osobowość prawną. 1 października odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia, na którym przyjęto Statut oraz nazwę Krzeszowickie Towarzystwo Pszczelnicze BARĆ.

Koło Pszczelarzy BARĆ w Krzeszowicach zakończyło działalność 15 kwietnia 2013 roku.